Praktijkvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Geachte cliënt(e),
Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u de volgende informatie geven over een aantal praktische zaken en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Dit om onduidelijkheden en vergissingen in de toekomst te voorkomen. Het gaat om het volgende:
Mijn praktijk biedt zowel generalistische basis-ggz als gespecialiseerde ggz. De huisarts is degene die u gericht verwijst naar of de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.
Bij het eerste gesprek heb ik, naast een verwijzing van uw huisarts, een kopie nodig van uw identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspas.

BEHANDELING IN DE GENERALISTISCHE BASIS-GGZ
De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico(laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 5, 7, of 10 gesprekken.

BEHANDELING IN DE GESPECIALISEERDE GGZ
Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn.

VERGOEDING BEHANDELING
De behandeling binnen mijn praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Met ingang van januari 2020 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro in de zorgverzekering. Sommige mensen hebben een hoger eigen risico met hun zorgverzekeraar afgesproken. Heeft u uw eigen risico van het kalenderjaar niet opgemaakt, dan ontvangt u een nota van uw zorgverzekering voor een deel van de kosten van de behandeling.

GECONTRACTEERDE ZORG
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor gespecialiseerde ggz en met een aantal voor generalistische basis-ggz. De factuur wordt aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Het eventueel door u te betalen bedrag wordt dus pas nadat de behandeling is afgesloten door de zorgverzekeraar met u verrekend. Bij de gespecialiseerde ggz, waar met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) gewerkt wordt is dit na een jaar behandeling (indien de behandeling dan nog niet afgesloten is).
Lees uw eigen zorgverzekeringspolis goed door. De afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij is geheel voor uw eigen verantwoording.
Heeft u een uitkering (bijv. Een bijstandsuitkering) dan kunt u informeren bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten.
Mocht uw behandeling niet onder de gecontracteerde zorg vallen of wilt u niet dat uw gegevens bij uw zorgverzekeraar bekend worden, bedragen de kosten van psychotherapie 100 euro per zitting van 60 minuten (50minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd).

AFSPRAKEN ANNULEREN EN “NO SHOW” TARIEF
Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van te voren.
Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet komen opdagen op de geplande afspraak).

PRIVACY
Als psychotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst.
Ik ben verplicht vanuit de Zorgverzekeringswet om gegevens te registreren die tot u herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren.
Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties.

DOSSIER
Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier. Hierin staat de indicatie, brieven van en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen, die met uw toestemming, bij de behandeling betrokken zijn. U mag iets aan uw dossier toevoegen, maar er niets uit halen.
Uw gegevens worden conform de Wet WGBO en de Wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. Wel wordt u er op gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK/KLACHTMETING
Mijn praktijk neemt deel aan de ROM-portal van de LVVP. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij het onderzoeken van de klachten en het verloop er van tijdens de behandeling. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

WAARNEMING BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Mocht ik door onvoorziene omstandigheden langere tijd afwezig zijn dan wordt de praktijk waargenomen door mevrouw A.J.Versloot, telefoon 06 55720927, mevrouw M.van der Toom, telefoon 06 55720927, beide praktijk houdend in Bergen of mevrouw M.Hupkes, bereikbaak via email: admin@moniquehupkes.nl, praktijk houdend in Alkmaar

CRISIS
Binnen mijn praktijk is geen mogelijkheid voor crisisopvang. Bij crisis wordt overlegd met de huisarts. In overleg kan de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden. In de avond, nacht en weekend wordt men verwezen naar de huisartsenpost in Alkmaar, telefoonnummer 072 5180618

KLACHTEN
Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening.
Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden.
In de bijlage leest u wat u kunt doen en waar u terecht kunt met klachten.
Een rechtstreeks gesprek is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kunt u terecht bij de LVVP

Bijlage

KLACHTENREGELING LVVP

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
U kunt contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars.
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP.
De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Vanaf 1 april 1998 vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen:
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologe en psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
telefoon 030 2364338
fax 030 2364329
e-mail: info@lvvp.nl
website: www.lvvp.nl

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
telefoon 070 3405417
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl