Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Annemieke Lubbes
Naam regiebehandelaar: Annemieke Lubbes
E-mailadres: info@psychotherapieannemiekelubbes.nl
KvK nummer: 53209508
Website: www.psychotherapieannemiekelubbes.nl
BIG-registraties: 39058112616
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut, Schematherapeut, Psychotraumatherapeut, EMDR, BEPP, IRRT
Basisopleiding: Psychotherapeut
AGB-code praktijk: 94058883
AGB-code persoonlijk: 94010974

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, angststoornissen, depressie, eetstoornissen.

Naast psychotherapeut opgeleid als: Cognitief gedragstherapeut, schematherapeut, psychotraumatherapeut, EMDR, BEPP, IRRT.
Ik richt mij op volwassenen.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn geen andere medewerkers verbonden.

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Anders: POH’s, psychiater

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 • M.Hupkes, BIG 39910931116
 • J.Arnoldi, BIG 19066079116
 • S.Dalmeijer, BIG 19066508216
 • E.Hakvoort, BIG 39054562716
 • Th. Horsman, psychiater

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Voor medicatieconsulten maak ik gebruik van Th.Horsman, psychiater. Voor intercollegiaal overleg maak ik gebruik van mevr. Hupkes, mevr. Arnoldi, mevr. Dalmeijer en mevr. Hakvoort

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

Gedurende de avond, nacht en in het weekend kunnen patienten terecht bij de huisartsenpost Alkmaar, tel. 072 5180618. In de voorwaarden van de praktijk staat beschreven dat ik geen crisiszorg kan verlenen. Indien bij mij bekend is dat een patient in crisis kan raken is er overleg met de huisarts tijdens kantooruren, zodat dit meegenomen kan worden voor de huisartsenpost. Bij dreigende crisis wordt zorg opgeschaald via de GGZ

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Alleen als er sprake is van dreigende crisis.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, DSW, Multizorg, de Friesland, CZ

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd in mijn praktijkvoorwaarden. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het “OZP-tarief” , gepubliceerd in mijn praktijkvoorwaarden evenals het tarief voor zelfbetalers. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: eveneens gepubliceerd in mijn praktijkvoorwaarden. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn daar te vinden

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
 • Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft
 • uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

LVVP
www.LVVP.nl klachtenregeling

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden: www.LVVP.nl   LVVP klachtenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

 • M.van der Toom, psychotherapeut
 • A.Versloot, psychotherapeut
 • M.Hupkes, klinisch psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op mijn website (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapieannemiekelubbes.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Mijn praktijk is een eenmanszaak. Ik doe zelf de aanmelding, de intake en ik verzorg alle communicatie. Ik verwijs naar mijn website: www.psychotherapieannemiekelubbes.nl  kopje:  Werkwijze praktijk

Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Annemieke Lubbes
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving:9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Geen andere betrokkenen.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: Annemieke Lubbes
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

Naam: Annemieke Lubbes
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling:

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, hierbij wordt de uitslag van de ROM betrokken. Naasten van patiënten kunnen te alen tijde meekomen indien de patiënt dit wil. De patiënt wordt hier nadrukkelijk op gewezen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking, behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

ROM wordt afgenomen en besproken. Het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij kortdurende behandelingen iedere 5 zittingen. Bij langerdurende behandelingen iedere 3 maanden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Als vast onderdeel van het gesprek.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Annemieke Lubbes
Plaats: Heiloo
Datum: 26 oktober 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja